Σκοπός της Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας είναι η προώθηση της έρευνας και μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής και η ανάπτυξη αυτών, σε επίπεδο ελληνικό και διεθνές,

Για την επίτευξη του σκοπού και των επιδιώξεών της η Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής (ΕΤΜΕΛΑΝ) μπορεί, ενδεικτικά αλλ’ όχι αποκλειστικά:

 1. να εκδίδει επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά,
 2. να εκδίδει αυτοτελή δημοσιεύματα, που από τη φύση ή την έκτασή τους δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα περιοδικά της Εταιρείας, και τα οποία θα συγκροτούν ανάλογες σειρές δημοσιευμάτων,
 3. να οργανώνει επιστημονικά συμπόσια, των οποίων να δημοσιεύει τα πρακτικά, σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο,
 4. να οργανώνει ομιλίες πανηγυρικές ή σειρές από ομιλίες σε μία θεματική ενότητα, εκλαϊκευμένες στη δομή και παρουσίασή τους, με αποδέκτες όχι μόνο τους απόδημους Κωνσταντινουπολίτες,  Ιμβρίους και Τενεδίους, ώστε να διατηρούνται οι δεσμοί αυτών με την πολιτιστική παράδοση της γενέτειρας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο από τους ελλαδίτες συμπολίτες μας,
 5. να συγκροτήσει και να λειτουργήσει ειδική βιβλιοθήκη με εκδόσεις παλαιότερες και σύγχρονες, σχετικές με το αντικείμενο και τους σκοπούς της,
 6. να συγκροτήσει αρχείο από φιλμογραφήσεις χειρογράφων και εγγράφων αρχειακού υλικού,
 7. να συγκροτήσει μαγνητοφωνήσεις εκδηλώσεων και ομιλιών,
 8. να συγκροτήσει δισκοθήκη, με χαράξεις που αναφέρονται στην μουσική παράδοση της καθ’ ημάς Ανατολής,
 9. να διοργανώνει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσης επιστημονικές εκδηλώσεις και αποστολές, για συνέδρια, επιτόπια έρευνα, συναντήσεις, διαλέξεις ή ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιστήμονες κ.ά., που προάγουν τη γνωριμία και τη γνώση της καθ’ ημάς Ανατολής,
 10. να διοργανώνει μαθήματα, πνευματικά εργαστήρια και εκδηλώσεις, με συνεισφορά αντιτίμου ή όχι, για μάθηση και προβολή της καθ’ ημάς Ανατολής,
 11. να συμμετέχει σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς κ.ά., που έχουν αντικείμενό τους τη μελέτη των θεμάτων της καθ’ ημάς Ανατολής,
 12. να δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την προώθηση των στόχων της.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους, επιστημονικές εταιρείες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δύναται να συνάπτει δάνεια.