ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

 

Ι. Δελτίο της Εταιρείας Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής.

(1) 1. Τόμος Α΄, Αθήνα 2004, σ. 880, ISSN 1109-964X.

(2) 2. Tόμος Β΄, Αθήνα 2006, σ. 446,  ISSN 1109-964X.

(3) 3. Τόμος Γ΄, Αθήνα 2011, σ. 850, ISSN 1109-964X.

 

ΙΙ. Σύμμεικτα της καθ’ ημάς Ανατολής.

(4) 1. Πολύβιος Ι. Στράντζαλης, Η Σχολή της Παναγίας (1833) – Το Ζωγράφειο Γυμνάσιο (1893) Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης του υπόδουλου Ελληνισμού, Αθήνα 2003, σ. 612, ISSN 1109-8325 & ISBN 960-87522-1-3.

(5) 2α. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός & Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θε­ολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου – Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Α΄. Γράμματα Πατριαρχικά και απαντήσεις της Σχολαρχίας, Αθήνα 2003, σ. 372, ISSN 1109-8325 & ISBN 960-87522-2-1 / 960-87522-3-Χ.

(6) 2.β. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός & Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θε­ολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου – Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Β΄. Γράμματα της Εφορείας, Εισιτήρια και εγγυητικά και ιατρικαί βεβαιώσεις, Αθήνα 2004, σ. 496, ISSN 1109-8325 & ISBN 960-87522-2-1 / 960-87522-4-8.

(7) 2.γ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός & Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θε­ολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου – Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Γ΄. Γράμματα επισκοπικά προς τον Σχολάρχη και απα­ντήσεις του Σχολάρχη, Αθήνα 2004, σ. 288, ISSN 1109-8325 & ISBN 960-87522-2-1 / 960-87522-5-6.

(8) 2.δ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός & Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θε­ολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου – Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Δ΄. Γράμματα καθηγητών, διδασκάλων και μαθητών προς τον Σχολάρχη. Γράμματα ιδιωτών και απαντήσεις του Σχολάρχη, Αθήνα 2006, σ. 627, ISSN 1109-8325 & ISBN 960-87522-2-1 / 960-88703-4-8.

(9) 2.ε. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός & Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θε­ολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου – Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Ε΄. Εκθέσεις, προσλαλιαί, λόγοι του Σχολάρχου. Ομιλητικά κείμενα μαθητών. Θέσεις – διατριβές, γυμνάσματα στιχουργικά, Αθήνα 2009, σ. 676, ISSN 1109-8325 & ISBN 978-960-89887-1-2.

(10) 3. Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, Η Μηχανιώνα της Κυζίκου. Ιστορία και παράδοσις, Αθήνα 2005, σ. 311, ISSN 1109-8325 & ISBN 960-88703-0-5 (εξαντλήθηκε).

 

III. Ανάλεκτα Της καθ’ ημάς Ανατολής

(11) 1. Μητροπολίτης Μύρων Δρ. Χρυσόστομος Καλαϊτζής,  Οι εκκλησίες και τα ξωκλήσια της Ίμβρου. Η θρησκευτικότητα και η λαϊκή παράδοση του νησιού, Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη, Αθήνα 2007, σ. 698, ISSN 1606-5966 & ISBN 960-7579-13-5.

 

ΙV.  Πρακτικά συνεδρίων

(12) 3. Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Πρακτικά τρίτης επιστημονι­κής ημερίδας, Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2001, Αθήνα 2002, σ. 242, ISSN 1109-6241 & ISBN 960-87522-0-5 (εξαντλήθηκε).

(13) 4. Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, Ιστορία και προσφορά, Πρακτικά τέταρτης επιστημονι­κής ημερίδας, Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2004, σ. 366, ISSN 1109-6241 & ISBN 960-87522-7-2.

(14) 5. Τουρκική λογοτεχνία. Τούρκοι λογοτέχνες του εικοστού αιώνα. Τούρκοι λογοτέχνες γράφουν και μιλούν για τους Ρωμιούς. Πρακτικά δύο ημερίδων, Αθήνα 2007, σ. 263 ISSN 1109-6241 & ISBN 978-960-87703-8-3.

(15)  6. Μετάφραση από τα τουρκικά στα ελληνικά. Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Μεθοδολογικά προβλήματα διδασκαλίας της τουρκικής. Τρεις Ημερίδες, Αθήνα 2017, σ. 227, ISSN 1109-6241 & ISBN 978-960-89887-4-3.

 

V. Εκλαϊκευμένες ομιλίες

(16) 10. Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2005, σ. 245, ISSN 1790-272X & ISBN 960-87522-8-0.

(17) 11. Το θέατρο της Πόλης  19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2005, σ. 163, ISSN 1790-272X & ISBN 960-87522-9-9.

 

VI. Μνήμες Της καθ’ ημάς Ανατολής

(18) 1. To Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως και ο Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών, Αθήνα 2006, σ. 240 ISSN 1108-4677 & ISBN 960-88703-5-6.

(19) 2. Δώρημα στον Καθηγητή Βασίλειο Ν. Αναγνωστόπουλο, Αθήνα 2007, σ. 522 ISSN 1108-4677 & ISBN 978-960-88703-9-0.

(20) 3. Φιλοτεχνία. Αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσιον Παπάν, Αθήνα 2011, σ. 834 (δεν έχει ISSN & ISBN).

 

VII. Τα λανθάνοντα

(21) 1. Γεώργιος Ι. Τσαπακές, Ιστορικαί Μελέται. Περί αποικήσεως του Μεσαχώρου (Ορτάκοϊ) εν τω Βοσπόρω και ανεγέρσεως του ιερού ναού του Αγίου Φωκά και ολίγα περί των συγκατοίκων ημών Τούρκων, Εβραίων, Αρμενίων και Αρμενοκαθολικών, Αθήνα 2007, σ. 274, ISSN 1791-051X & ISBN 978-960-88703-6-9.

 

VIII. Σειρά:  Η Ρωμιοσύνη

(22α) 1. Γιώργος Ξεινός, Ίμβρος και Τένεδος, ιστορία παράλληλη, Αθήνα 2005, σ.132, ISSN 1790-4595 & ISBN 960-88703-2-1. (εξαντλήθηκε).

(22β) 2. Γιώργος Ξεινός, Ίμβρος και Τένεδος, ιστορία παράλληλη, Έκδοση β΄ συμπληρωμένη, Αθήνα 2011, σ. 168, ISSN 1790-4595 & ISBN 960-88703-2-1 (εξαντλήθηκε).

 

IX. Η Κινστέρνα. Περιοδικό λόγου και τέχνης

(23) 1. Τεύχος πρώτο και δεύτερο, Αθήνα, Ιούνιος – Δεκέμβριος 2002, σ. 252, ISSN 1109-6756.

(24) 2. Τεύχος τρίτο, Αθήνα, Ιούνιος 2003, σ. 184, ISSN 1109-6756.

(25) 3. Τεύχος τέταρτο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2003, σ. 240, ISSN 1109-6756.

(26) 4. Τεύχος πέμπτο, Αθήνα, Ιούνιος 2004, σ. 264, ISSN 1109-6756.

(27) 5. Τεύχος έκτο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004, σ. 232, ISSN 1109-6756.

(28) 6. Τεύχος έβδομο, Αθήνα, Ιούνιος 2005, σ. 264, ISSN 1109-6756.

(29) 7. Τεύχος όγδοο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005, σ. 304, ISSN 1109-6756.

(30) 8. Τεύχος ένατο, Αθήνα, Ιούνιος 2006, σ. 288, ISSN 1109-6756.

(31) 9. Τεύχος δέκατο,  Αθήνα, Δεκέμβριος 2006, σ. 256, ISSN 1109-6756.

(32) 10. Τεύχος ενδέκατο, Αθήνα, Ιούνιος 2007, σ. 296, ISSN 1109-6756.

(33) 11. Τεύχος δωδέκατο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2007, σ. 292, ISSN 1109-6756.

(34) 12. Τεύχος δέκατο τρίτο, Αθήνα, Ιούνιος 2008, σ. 344, ISSN 1109-6756.

(35) 13. Τεύχος δέκατο τέταρτο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2008, σ. 312, ISSN 1109-6756.

(36) 14. Τεύχος δέκατο πέμπτο, Αθήνα, Ιούνιος 2009, σ. 328, ISSN 1109-6756.

(37) 15. Τεύχος δέκατο έκτο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2009, σ. 280, ISSN 1109-6756.

(38) 16. Τεύχος δέκατο έβδομo, Αθήνα, Ιούνιος 2010, σ. 360, ISSN 1109-6756.

(39) 17. Τεύχος δέκατο όγδοο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2010, σ. 276, ISSN 1109-6756.

(40) 18. Τεύχος δέκατο ένατο, Αθήνα, Ιούνιος 2011, σ. 316, ISSN 1109-6756.

(41) 19. Τεύχος εικοστό, Αθήνα, Δεκέμβριος 2011, σ. 315, ISSN 1109-6756.

(42) 20. Τεύχος εικοστό πρώτο-εικοστό δεύτερο, Αθήνα, Ιούνιος- Δεκέμβριος 2012, σ. 183, ISSN 1109-6756 (εξαντλήθηκε).

(43) 21. Τεύχος εικοστό τρίτο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2013, σ. 207, ISSN 1109-6756.

(44) 22. Τεύχος εικοστό τέταρτο, Αθήνα, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2014, σ. 159, ISSN 1109-6756.

(45) 23. Τεύχος εικοστό πέμπτο, Αθήνα, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2015, σ. 159, ISSN 1109-6756.

(46) 24. Τεύχος εικοστό έκτο, Αθήνα, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2016, σ. , ISSN 1109-6756.

 

X. Τα νούφαρα «Της Κινστέρνας»

(44) 1. Ελένη Αργέστη, Γένεση, Αθήνα 2005, σ. 54, ISSN 1790-4587 & ISBN 960-88703-1-3.

(45)  2. Έλλη Μέλη, terra sigillata, Αθήνα 2005, σ. 64, ISSN 1790-4587 & ISBN 960-88703-3-X.

(46) 3. Αλέκος Κομπότης, Τα απόκρυφα χρώματα της μοναξιάς. Ποιητική συλλογή. Αθήνα 2011, σ. 88, ISSN 1790-4587 & ISBN 978-960-89887-3-6 (εξαντλήθηκε).  .